Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU Carmas Sp. z o.o.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu CARMAS (zwanego dalej „Portalem„) oraz w związku z zawarciem umowy z Administratorem.

Właścicielem Portalu i jednocześnie Administratorem danych osobowych jest Carmas Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Niepodległości 26 lok. 40, 20-246 Lublin, zwany dalej „Administratorem”.

Dokładamy szczególnej staranności do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z jego funkcji oraz przekazujących Nam swoje dane osobowe. Firma stosuje przyjętą i zgodną z przepisami prawa politykę ochrony danych osobowych. Firma przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników i z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę, bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych osobowych Użytkowników i innych osób, w szczególności przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją.

W celu zwiększenia wydajności i zagwarantowania funkcjonalności naszej strony internetowej przetwarzamy dane przesyłane do nas przez przeglądarkę internetową. Należą do nich data i godzina wizyty, ustawienia przeglądarki, system operacyjny i adres IP.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

Zbieramy informacje dotyczące osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

 • Skontaktowania się z Nami poprzez formularz kontaktowy na Portalu lub
 • poprzez napisanie do nas na adres email podany na Portalu,
 • zawarcia z nami umowy o najem pojazdu

W przypadku formularza kontaktowego lub napisania do Nas na adres email, będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe:

 • Imię i nazwisko
 • adres email
 • lub inne dane osobowe, które nam podasz. Danych wrażliwych nie będziemy przetwarzać.

W przypadku zawarcia z nami umowy najmu pojazdu będziemy przetwarzać Twoje następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • adres
 • adres email,
 • nr telefonu,
 • PESEL lub NIP/KRS
 • nr i datę wydania prawa jazdy

Podczas procesu rezerwacji samochodu pytamy o:

 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres email.

są to dane niezbędne do realizacji procesu rezerwacji pojazdu.

Ponadto jeśli została wybrana płatność kartą przy rezerwacji zapytamy również o:

 • typ kary kredytowej,
 • numer karty,
 • daty ważności karty

dzięki czemu będziemy mogli przeprowadzić proces płatności za usługę.

Potwierdzenie rezerwacji wymaga także podania szeregu danych dotyczących użytkownika pojazdu:

 • Imię i nazwisko,
 • numer PESEL lub nr NIP/KRS,
 • adres zameldowania,
 • numer dokumentu tożsamości,
 • numer prawa jazdy

bądź skanów dokumentów:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
 • prawo jazdy użytkowników pojazdu

Firma  może również gromadzić dane nawigacyjne dotyczące poruszania się użytkownika po Portalu, w tym informacje o jego preferencjach odzwierciedlonych poprzez kliknięcie w odpowiedni link lub odnośnik do innych elementów Portalu lub innych witryn internetowych.

W trakcie korzystania z Portalu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, a także rodzaj i wersję systemu operacyjnego. Korzystający z Portalu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Spółkę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

SPOSOBY WYKORZYSTYWANIA ZEBRANYCH DANYCH

W przypadku skontaktowania się Nami poprzez Portal, Twoje dane będą przetwarzane w celu realizacji zapytania lub usług. Po zawarciu umowy o najem pojazdu, dane są przetwarzane w celu realizacji umowy.

Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Portalu do preferencji Użytkowników, a także administrowania Portalem.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I DOSTĘP DO NICH ORAZ ZABEZPIECZENIA

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych Firma.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez napisanie wiadomości na adres email rodo@www.carmas.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Cel i podstawy przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o najem pojazdu zgodnie z zasadami określonymi w umowie najmu pojazdu zawieranej ze Regulaminie znajdującym się na Portalu.

Cele przetwarzania danych osobowych mogą także wynikać z uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę,  m.in.:

 1. a) marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora,
 2. b) dochodzenia przez administratora roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 3. c) udziału w programie lojalnościowym,
 4. d) odstąpienie od umowy,
 5. e) rozpatrywania reklamacji,
 6. f) wysyłanie ankiet mających na celu uzyskanie jakości usług,
 7. h) zgłoszenie uczestnictwa konkursach organizowanych przez Spółkę.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej z nami umowy o świadczenie usług najmu pojazdu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit b RODO).

Korzystający z Portalu nie kontaktujący się bezpośrednio z Administratorem poprzez wysłanie adresu email lub poprzez formularz kontaktowy, pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych, w tym informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Dodatkowo, Firma gromadzi informacje dotyczące interakcji użytkowników z Portalem, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Portalu. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie ich do potrzeb Klienta. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Portalu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji użytkownika. Informacje o Kliencie Firma otrzymuje także od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Klientowi dokonanie płatności online za usługi kupione od Carmas Sp. z o.o.. Otrzymujemy od nich informację o statusie płatności za usługę. Twoje dane w ramach płatności również będą przez Nas przekazywane na rzecz operatorów płatności.

W zakresie, w jakim Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu ulepszania treści oraz usług Firmy, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Spółki jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Klientów. Podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne celem zawarcia z nami umowy lub skontaktowania się nami w celach związanych z realizacją usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz na podstawie zawartej umowy.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcy danych

Administrator co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Spółkę.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania usług oraz działania Portalu. Podmioty te mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to dostawcy usług i systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe mogą być również przekazane gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa i wyłącznie w zakresie określonym tymi przepisami, w szczególności organom ścigania czy organom podatkowym. Korzystamy również z usług innych podmiotów z zakresu prawa, podatków, księgowości.

W każdym wypadku gdy przekazujemy Twoje dane ich odbiory, od tego podmiotu wymagamy zachowania wszelkich obowiązków wynikających z RODO i bezpieczeństwa Twoich danych.

Przekazywanie danych do Państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom poza podmiotami przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Carmas Sp. z o.o. w celu wykonania umowy, dostarczenia samochodu, pobrania opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi klienta, m.in. dostawcom usług IT, marketingowych, analitycznych, pośrednikom płatności przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Firmą i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami i nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych w innych celach niż związane z wykonaniem umowy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. Twoje dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy Firma będzie do tego prawnie zobowiązana.

Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu umożliwienia korzystania z Portalu, w tym sytuacji, gdy umożliwienie korzystania z portalu będzie wymagało udziału podwykonawców posiadających siedziby poza obszarem EOG. W takich przypadkach stosujemy odpowiedni stopień ochrony.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Twoje dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z odpowiednich regulacji prawnych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Miej świadomość, że specyfika świadczonych przez nas usług sprawia, że jesteśmy zobowiązani przepisami prawa do przetwarzania danych nawet gdy zaprzestałeś korzystania z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają dodatkowo z przepisów podatkowych czy rachunkowych.

Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
 • prawo do żądania usunięcia danych

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

Ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Carmas Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom  realizację uprawnień wynikających z art.173 Prawa Telekomunikacyjnego oraz art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.),  a także z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po 25.05.2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres

Carmas Sp. z o.o., ul. Niepodległości 26 lok. 40, 20-246 Lublin

Email: BIURO@CARMS.PL

Tel. :  +48 696 857 095

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych możemy odmówić zawarcia umowy.

Pozostałe postanowienia

Celem zabezpieczenia Państwa danych stosujemy najwyższej jakości techniki szyfrowania danych oraz stosujemy pseudonimizację zbieranych danych. Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Firma może odmówić usunięcia danych Użytkownika ze swojego zbioru, jeśli Użytkownik naruszył umowę  lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, a w szczególności dochodzenia przez Firmę roszczeń od danego Użytkownika lub celem przekazania tych danych odpowiednim organom na podstawie przepisów prawa. Odmowa usunięcia danych uzasadniona może być również obowiązującymi przepisami prawa.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Firma poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 dniowym. Celem kontynuowania korzystania przez Użytkownika z Portalu konieczne jest zaakceptowanie nowej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 1.10. 2018 r.

Powyższa polityka prywatności jest zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Call Now Button